Tour du Luxembourg en VTT


2012

Luxbg-Léifreg-Roder-Haller2x-Luxbg

Luxbg-Léifreg: 54 km 1014 Hm
Léifreg-Roder: 48 km 1000 Hm
Roder-Haller: 53.6 km 1170 Hm
Haller-Haller: 40 km ? Hm  (zB. VTT Tour Berdorf)
Haller-Luxbg: 36 km 700 Hm

Nei Streck vun Léifreg op Roder
Léifreg-Kaundorf-Roulien-Nacher-Kautebach-Pintsch-Menessen-Klierw-Roder
Och ev. nei Streck Léifreg-Stad iwwer Rameresch


 

Dat hei si mer 2011 gefuhr

Bridel-Léifreg-Roder-Haller-Bridel

Bridel-Léifreg: 54 km 1014 Hm
Léifreg-Roder: 68 km 2170 Hm
Roder-Haller: 51 km 1981 Hm
Haller-Bridel: 53 km 1488 Hm
D'Héischtemeter sin ganz approximativ

HM - Profiler (ouni Garantie)

 

 

 

MA-TECH SoftWare Luxembourg